Photofairs Shanghai

Column:2017 Time:2017-10-24

Artists:Wang Wusheng, RongRong&inri, Gao Bo
Feng Yan, Qiu, Zhang Jin, Zhang Kechun, Lu Yanpeng,
Lin Shu, 
Lam Pok Yin Jeff&Chong Ng, Wang Man, Liang Xiu,

Ueda Shoji, Nobuyoshi Araki, Daido Moriyama2017.09.07-10 
Shanghai Exhibition Center  
Middle Yanan Road,near Tongren Road 
Spot:D14